115 rocznica urodzin dowódcy Batalionów Chłopskich Generała dywizji Franciszka Kamińskiego

By Wrzesień 21, 2017aktualnosci

Dziś przypada 115 rocznica urodzin legendarnego dowódcy Batalionów Chłopskich Generała dywizji Franciszka Kamińskiego. Z tej okazji delegacja Polskiego Stronnictw Ludowego Ziemi Kętrzyńskiej pod kierunkiem Prezesa Zarządu Powiatowego Krzysztofa Hećmana złożyła wiązankę kwiatów pod ponikiem bohatera w szkole rolniczej w Karolewie.
Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego nadano zaszczytne imię Generała Kamińskiego we wrześniu 2010 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły Ryszarda Kawczyńskiego.

Franciszek Wawrzyniec Kamiński urodził się we wsi Mikułowice w powiecie opatowskim na Kielecczyźnie w rodzinie chłopskiej. Jego rodzice – Wawrzyniec (zm. 1949) i Katarzyna z domu Duda (1863–1907) – prowadzili w Mikułowicach niewielkie 7,5-hektarowe gospodarstwo rolne.
Szkołę podstawową ukończył w Wojciechowicach, potem uczył się w gimnazjum w Sandomierzu. W latach 1926–1929 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Już w czasie studiów Franciszek Kamiński czynnie zaangażował się w pracę społeczno-polityczną. Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Po zjednoczeniu ruchu ludowego w marcu 1931 był działaczem Stronnictwa Ludowego.
Po wybuchu II wojny światowej, już w pierwszych tygodniach niemieckiej okupacji był jednym ze współtwórców centralnego ośrodka ruchu ludowego na terenie Warszawy, kierowanego przez Macieja Rataja. W konspiracji używał pseudonimów „Olsza”, „Zenon Trawiński”.
Na początku 1940. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powierzyło mu opracowanie doktryny wojskowej ruchu ludowego na czas wojny i przygotowanie odpowiednich dokumentów do powołania chłopskiej organizacji wojskowej.
W październiku 1940 Franciszek Kamiński został decyzją CKRL mianowany komendantem głównym pierwszej w dziejach Polski samodzielnej chłopskiej organizacji zbrojnej i funkcję tę pełnił do końca wojny. Bataliony Chłopskie liczyły wówczas ponad 157 tys. żołnierzy.
Gdy w 1942 hitlerowcy podjęli akcję wysiedlania ludności Zamojszczyzny, Franciszek Kamiński organizował pierwsze wystąpienia zbrojne BCh na tym terenie. Zwycięski przebieg bitew pod Wojdą, Różą i Zaborecznem doprowadził do zahamowania akcji wysiedleńczej. W 1944 w wyniku umów scaleniowych BCh i Armii Krajowej, wszedł w skład Komendy Głównej Armii Krajowej; pełnił funkcję szefa I Oddziału Sztabu AK. Walczył w powstaniu warszawskim.
Od grudnia 1945 z ramienia Stronnictwa był posłem do Krajowej Rady Narodowej. W styczniu 1947 w wyniku wyborów parlamentarnych został posłem Sejmu Ustawodawczego.
W 1948 podjął pracę w Banku Gospodarstwa Spółdzielczego, następnie w Banku Rolnym na stanowisku inspektora kontroli kredytów w VI Oddziale Głównym.
21 lipca 1950 został aresztowany (Sejm uchylił immunitet poselski 23 marca 1951). Zarzucano mu czyny z art. 5 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. W grudniu 1951 wyrokiem Sądu Wojskowego Franciszek Kamiński został skazany na 12 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Przebywał w więzieniach w Warszawie przy ul. Rakowieckiej i Koszykowej, potem w Potulicach i Rawiczu, aż do 25 kwietnia 1956 Kolegium Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie 24 października 1956 uchyliło wyrok i umorzyło postępowanie.
W październiku 1956 podjął pracę jako urzędnik w Centrali Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, skąd odszedł na emeryturę w 1973.
W październiku 1980 przyjął awans na generała brygady WP. W 1993 awansowany został na generała dywizji WP.
W 1992 został prezesem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Batalionów w Warszawie.
W sierpniu 1989 w Wilanowie wspólnie z innymi działaczami reaktywował Polskie Stronnictwo Ludowe. Na II Kongresie PSL (wilanowskiego) 11 listopada 1989 został wybrany na prezesa tego Stronnictwa. Zawsze był orędownikiem jedności politycznego działania ludowców. Zaangażował się w tworzenie wspólnej organizacji – jednolitego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Na Kongresie Jedności PSL 5 maja 1990 został wybrany honorowym prezesem. Zmarł w Warszawie 24 lutego 2000. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Za swoją działalność Generał Franciszek Kamiński został uhonorowany :Orderem Orła Białego (1996) , Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy (1972),Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944), Krzyżem Walecznych (1945), Warszawskim Krzyżem Powstańczy (1 sierpnia 1981), Krzyżem Batalionów Chłopskich

Źródło http://www.dws-xip.pl/PW/bio/k2a.html